Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06.10.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Βʼ 2149)


 

 

Α. 1167/22-11-2022

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008) της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/2008 (Βʼ 2149) απόφασης, τροποποιείται ως κάτωθι:

Άρθρο 1
Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.


Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

74.90.15.01

Υπηρεσίες συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

85.52.11.03

Υπηρεσίες σχολών πολυπολιτισμικών χορών

86.22.19.36

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής

86.90.11.01

Υπηρεσίες μαιευτικής

86.90.14.01

Υπηρεσίες διασώστη - πληρώματος ασθενοφόρου

93.19.13.08

Υπηρεσίες οδηγού βουνού


Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.