Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1006/09-01-2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών: «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.» (Β’ 120) Α 1076/2023
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε

Άρθρο 1


Η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2015 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.» τροποποιείται, ως ακολούθως:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 «Όροι και προϋποθέσεις θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.» τροποποιείται, ως εξής:

«Εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), σύμφωνα με τον ν. 2960/2001, καθώς και τα αγαθά που κατατάσσονται στα κεφάλαια 41 και 61 έως και 64 του Ενιαίου Δασμολογίου της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].».

2. Στο άρθρο 6α «Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση φαινομένων καταστρατήγησης»:

α) αναριθμείται στο ορθό, ως παρ. 3, η παράγραφος που έπεται της παρ. 2, λόγω εσφαλμένης αρίθμησής της, ως παρ. 2, η οποία μετά την αναρίθμηση έχει, ως εξής:

«3. Οι πληροφορίες που διαθέτουν οι τελωνειακές αρχές για τη λήψη των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης φαινομένων καταστρατήγησης κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου προέρχονται από αποτελέσματα διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Κρατών Μελών ή από συστήματα/δίκτυα ανταλλαγήςδεδομένων μεταξύ των Κρατών Μελών.»,

β) μετά την ανωτέρω ορθώς αναριθμημένη παρ. 3, προστίθεται παρ. 4, ως εξής:

«4. Σε περιπτώσεις που, κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, με απόφαση των τελωνειακών αρχών, απορρίπτεται η συναλλακτική αξία και προσδιορίζεται αξία εισαγόμενων εμπορευμάτων ανώτερη της δηλωθείσας επί των τελωνειακών παραστατικών, δεν επιτρέπεται η εφαρμογή της ανωτέρω απαλλακτικής από τον ΦΠΑ διαδικασίας και τα αγαθά τίθενται σε ανάλωση, με την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


1. Η παρούσα απόφαση ισχύει εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.