Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1194/27-08-2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ» (Β' 1968).


 
 
Α. 1074/2023
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 
Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
 
Η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1194/2015 απόφαση ΓΓΔΕ «Διαδικασία απαλλαγής από το 
Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε 
υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ» 
τροποποιείται, ως ακολούθως:
 
1. Στο άρθρο 1:
 
α) Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου και διαμορφώνεται, ως εξής:
 
«Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής» και
 
β) μετά την παρ. 3 προστίθεται παρ. 4, ως εξής:
 
«4. Αγαθά που κατατάσσονται στα κεφάλαια 42 και 61 έως και 64 του 
Ενιαίου Δασμολογίου της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) υπ' αρ. 2658/1987 του 
Συμβουλίου της 23 ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική 
ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει] 
εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας».
 
2. Στο άρθρο 5:
 
α) Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου και διαμορφώνεται, ως εξής:
 
«Εξαιρέσεις από δικαίωμα απαλλαγής - Μέτρα για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση φαινομένων καταστρατήγησης» και
 
β) μετά την παρ. 2 προστίθεται παρ. 3, ως εξής:
 
«3. Σε περιπτώσεις που, κατά τη θέση αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία, με 
απόφαση των τελωνειακών αρχών απορρίπτεται η συναλλακτική αξία και 
προσδιορίζεται αξία εισαγόμενων αγαθών ανώτερη της δηλωθείσας επί των 
τελωνειακών παραστατικών, δεν επιτρέπεται η εφαρμογή της παρούσας και τα 
αγαθά τίθενται σε ανάλωση με την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α.».
 
Άρθρο 2
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως